หน้าแรก

                                 
ติวสอบผอ./รองผอ.สถานศึกษา สพฐ.2561
"หลักสูตร1"รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหาวิชากฎหมายการศึกษา+สมรรถนะทางการบริหาร+การเขียนวิสัยทัศน์และการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข.+แนวทางการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค."
"หลักสูตร2"บรรยายวิเคราะห์เนื้อหาวิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน+วิชาความรอบรู้+การเขียนวิสัยทัศน์และการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ข.+แนวทางการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค."
"หลักสูตร3"................................................

วิทยากร ประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน 095-662-4887

หลักสูตรอบรม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

  ครั้งที่4

"หลักสูตร1

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้......
-วิชากฎหมายทางการศึกษา
-สมรรถนะทางการบริหาร
-เขียนวิสัยทัศน์และจัดทำภาค ข.+แนวสัมภาษณ์ภาค ค."

25-26พ.ย.60

อบรม2วัน

      
รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน


โรงแรม

แมนฮัตตั้น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


สมัครอบรมที่นี่

 รุุ่นนี้ยืนยัน

อบรมแน่นอน

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่1

"หลักสูตร2

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้.....
-วิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน
-วิชาความรอบรู้
-เขียนวิสัยทัศน์และจัดทำภาค ข.+แนวสัมภาษณ์ภาค ค."

2-3ธ.ค.60

อบรม2วัน

รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน


โรงแรม

รีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


สมัครอบรมที่นี่

รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่2

"หลักสูตร2

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้.....
-วิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน
-วิชาความรอบรู้
-เขียนวิสัยทัศน์และจัดทำภาค ข.+แนวสัมภาษณ์ภาค ค."

9-10ธ.ค.60

อบรม2วัน

      


รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน

โรงแรม

สาเกตนคร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


สมัครอบรมที่นี่

 รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่3

"หลักสูตร2

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้.....
-วิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน
-วิชาความรอบรู้
-เขียนวิสัยทัศน์และจัดทำภาค ข.+แนวสัมภาษณ์ภาค ค."

16-17ธ.ค.60

อบรม2วัน

     


เปลี่ยนสถานที่อบรมจากโรงแรม

แก่นนคร

เป็นโรงแรม

เดอศิตาปริ้นเซส อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


สมัครอบรมที่นี่

 

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่4

"หลักสูตร2

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

รุ่นบรรยายวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้.....
-วิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน
-วิชาความรอบรู้
-เขียนวิสัยทัศน์และจัดทำภาค ข.+แนวสัมภาษณ์ภาค ค."

23-24ธ.ค.60

อบรม2วัน

    


รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน

โรงแรม

แมนฮัตตั้น อ.คลองหลง จ.ปทุมธานี


สมัครอบรมที่นี่

 รุ่นนี้ยืนยันอบรม
แน่นอน

ค่าลงทะเบียน

2,000บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่1

"หลักสูตร3

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา6-7ม.ค.61

อบรม2วัน

     1คืน


โรงแรม.........


 

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่2

"หลักสูตร3

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  

13-14ม.ค.61

อบรม2วัน

     1คืน


โรงแรม.........

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

 

ครั้งที่3

"หลักสูตร3

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    

20-21ม.ค.61

อบรม2วัน

     1คืน


โรงแรม.........

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ครั้งที่4

"หลักสูตร3

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    

27-28ม.ค.61

อบรม2วัน

     1คืน โรงแรม.........

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ครั้งที่5

"หลักสูตร3

ติวสอบผอ./รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    

10-11ก.พ.61

อบรม2วัน

     1คืน
โรงแรม.........

ค่าลงทะเบียน

2,500บ.

จ่ายหน้างาน

ตารางการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร1

เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียน2,000บ.จ่ายหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรม8.30-16.30น.

-บรรยายสรุปย่อวิชากฎหมายทางการศึกษา

วันที่2ของการอบรม 8.30-16.00น.

-บรรยายสรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหารและ
-บรรยายแนวการเขียนวิสัยทัศน์+แนวทางการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งภาค ข.+แนวการสอบสัมภาษณ์ภาค ค."

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลักสูตร1

1.เอกสารสรุปย่อกฎหมายการศึกษา1เล่ม (ประกอบการบรรยาย)

2.เอกสารสรุปย่อวิชาสมรรถนะทางการบริหาร1เล่ม(ประกอบการบรรยาย)

3.แผ่นCDบันทึกเสียงการบรรยายสดจำนวน1ชุด

4.CDแนวทางจัดทำภาค ข.ความเหมาะสมกับตำแหน่งแบบแก้ไขได้

ุ5.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม

ตารางการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาหลักสูตร2

เวลา07.30-08.30น.ลงทะเบียน2,000บ.จ่ายหน้างาน(ไม่รวมค่าที่พัก)

วันที่1ของการอบรม8.30-16.30น.

-บรรยายสรุปย่อวิชางานในหน้าที่4งาน

วันที่2ของการอบรม 8.30-16.00น.

-บรรยายสรุปย่อวิชาความรอบรู้

-บรรยาย แนวการเขียนวิสัยทัศน์+แนวทางการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งภาค ข.+แนวการสอบสัมภาษณ์ภาค ค."

สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับหลักสูตร2

1.เอกสารสรุปย่อวิชาการบริหารงานในหน้าที่4งาน1เล่ม

   (ประกอบการบรรยาย)

2.เอกสารสรุปย่อวิชาความรอบรู้1เล่ม  (ประกอบการบรรยาย)

3.แผ่นCDบันทึกเสียงการบรรยายสดจำนวน1ชุด

4.CDแนวทางจัดทำภาค ข.ความเหมาะสมกับตำแหน่งแบบแก้ไขได้

5.อาหารเที่ยงและอาหารว่างเช้า-บ่าย ตลอดการอบรม


สอบถามเพิ่มเติมที่ 081-260-7772  ผอ.วิรัติ ครูเซ็นเตอร์

email:wirut.sothaisong@gmail.com       


https://137c953d-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/krucenter11/home/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg?attachauth=ANoY7coYFzotGw7MP3Vj7Z2m7GHhLS1wJ56BpAmOhOKaLbHd7DoZGEeL58fRzxekZgPyAQshonnXYvTwxAegfDNUIFhtWChepOk2YokN_Pn-ya7-vwHUIh5XY83QKxn1UgOHqW6k7p9EYJK-4DR1M6BQqH7AIoCNO3LeGaRaqLk5xwmqecOTEF6py2mAkskJ5R7XBoagWWma-akAnEWM-HANC8UpHKsSUav7HtQIZz5gdy2duEsn8bxi_9sZM4g874fNb4ENKjOOLhpEX73IvXd2r3Psvlrf0x5Xi-Wkz_LTtoUFnfRRfwiO4Bod5gi15cJoFnE_TNM_uOIL9m8osfEA0GWUG5NYUKNW5vD1speR4aiMQbyBIKT5Y0lxKQhwOoJpWGTvCxzsEnN59TBuz_eQ3b_63fQlF6gR6GWiuaL_ieX3pzKtFVo4GKH0RHopBX1Hi_H3OqARYJpR4rtEH07ZPnbsx2Z2vaCQo7IO6fp-0kGw-CHRyzk%3D&attredirects=0

        คิวอาร์โค้ดครูเซ็นเตอร์ หรือ ไอดีไลน์ wirut.so
เชิญสมาชิกเข้ากลุ่มไลน์เตรียมสอบ ทักไปว่า "เชิญเข้ากลุ่มเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมายของท่าน"
                


ห้องเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2560

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาปี2559


ห้องเตรียมสอบครูผู้ช่วยปี2560

เตรียมสอบครูผู้ช่วย


ห้องจัดการความรู้ (km)

จัดการความรู้ ‎(KM)‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา