หน้าแรก

โปรแกรมติวสอบรองผู้อำนวยการโรงเรียนปี2562

!คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

!คลิกดูตรวจสอบรายชื่อผู้จองติว

หลักสูตรอบรม

วันที่อบรม

สถานที่อบรม

ค่าลงทะเบียน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน


23-24ก.พ.62


คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

โรงแรมรีเจ้นท์ อ.เมือง จ.อุบล 


คลิก สมัครอบรม

2,000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน


2-3มี.ค.62


คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

โรงแรม

แมนฮัตตั้น

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

คลิก สมัครอบรม

2,000บาท

จ่ายหน้างาน

บรรยายสรุปย่อวิชา

-การบริหารงานในหน้าที่4งาน

-กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน


9-10มี.ค.62


คลิกดูตารางอบรมและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

โรงแรม

เพชรเกษม อ.เมือง

จ.สุรินทร์


คลิก สมัครอบรม


2,000บาท

จ่ายหน้างาน


ห้องผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ./รองผอ.รร.)


ห้องครูผู้ช่วย

ห้องครูผู้ช่วย


ห้องความรู้

ห้องความรอบรู้ ‎‎


ข่าวน่ารู้

ข่าวการศึกษา
หน้าเว็บย่อย (1): phakad